Hírek

Tavaszi szünet

Mezőkövesd, 2019. április 4.

Vadásziné Boros Katalin
Intézményvezető

Közlemény óvodai beiratkozásról
Értesítjük a szülőket, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzatának óvodáiba a 2019/2020. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:
2019. április 29 (hétfő) 7-17 óra és
2019. április 30 (kedd) 7-17 óra

A beiratkozás helyszíne: Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde László Károly úti Székhely Óvoda
3400 Mezőkövesd, László Károly u. 1.

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik. Az óvodákról, felvételi körzetükről a https://mezokovesdiovoda.hu/korzethatarok linken, a körzethatárok menüpontban tájékozódhatnak a szülők.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2019. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint:

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

A 2019. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön, vagy más településen tejesíti, köteles 2019. május 15-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése szerint:
„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • a szülők vagy más törvényes képviselő által kitöltött az „Óvodai felvétel iránti kérelem” című nyomtatvány.
  (A nyomtatvány elérhető a https://mezokovesdiovoda.hu/letoltesek linken a letölthető dokumentumok menüpontban);
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy ennek hiányában a gyermek nevére kiállított személyazonosító igazolvány;
 • TAJ kártya;
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 • 3 hónapnál nem régebbi lakcím esetén a területileg illetékes védőnőtől származó igazolás a gyermek életvitelszerű lakcímen tartózkodásáról;
 • a szülő vagy más törvényes képviselő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, továbbá
  • amennyiben a szülői felügyeleti jogot egyik szülő gyakorolja, szükséges a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló gyámhatósági jegyzőkönyv vagy bírósági ítélet,
  • amennyiben a gyermek gyámság alatt áll, szükséges a gyámhivatal gyámkirendelő határozata.

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2019. május 30-a, a döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.
A határozat ellen irányuló érdeksérelemre történő hivatkozással benyújtott kérelmet - a 2011. évi CXC. törvény 37. § (3) bekezdés b pontja értelmében - a kézhezvételt követő 15 napon belül kell benyújtani, Mezőkövesd Város Jegyzőjéhez címezve, a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde címére (3400 Mezőkövesd, László Károly u. 1.).

A 20/2012. EMMI rendelet 20. § (1b) bekezdése szerint:
„A jegyző figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.”

Dr. Jakab Orsolya
Mezőkövesd Város Jegyzője

Bölcsőde nyári (szünidei) nyitvatartási rendje:

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzata Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 1/2019.(I.28.) sz. határozata alapján a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 2019. évi nyári szünidei nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozta meg:


A Deák Ferenc úti Bölcsőde a nyári időszakban 2019. július 22-től 2019. augusztus 09-ig (3hét) zárva tart.

Nyitás: 2019. augusztus 12-én (hétfő)


Mezőkövesd, 2019. február 4.

Vadásziné Boros Katalin
Intézményvezető

Óvodák nyári (szünidei) nyitvatartási rendje:

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzata Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 1/2019.(I.28.) sz. határozata alapján a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 2019. évi nyári szünidei nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozta meg:


2019. június 17. – július 5-ig

ügyel: Egri úti Tagóvoda, László Károly úti Székhely Óvoda

zárva: Dohány úti Tagóvoda, Móra Ferenc úti Tagóvoda


2019. jú1ius 8. - július 26-ig

ügyel: Móra Ferenc úti Tagóvoda

zárva: Egri úti Tagóvoda, Dohány úti Tagóvoda, László Károly úti Székhely Óvoda


2019. július 29. – augusztus 16-ig

ügyel: Dohány úti Tagóvoda

zárva: Egri úti Tagóvoda, Móra Ferenc úti Tagóvoda, László Károly úti Székhely Óvoda


NYITÁS: 2019. augusztus 21-én (szerda)

Mezőkövesd, 2019. február 4.

Vadásziné Boros Katalin
Intézményvezető

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde © 2019

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ